Privacybeleid

Privacybeleid & cookiebeleid

Deze privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Primes Services, entiteit die verantwoordelijk voor de verwerking, met zetel gevestigd te Beckersstraat 19, 1040 Brussel en ingeschreven bij de KBO  onder nummer 0833.618.097.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, aangezien deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door uw persoonlijke gegevens te gebruiken of te verstrekken op deze website, verklaart u dat u het privacybeleid & het cookiebeleid zoals hieronder uiteengezet, hebt gelezen en dat u ermee instemt, ook met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 1 – Algemene informatie

1.1. Primes Services verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid en in dit opzicht te voldoen aan de bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die in België van kracht zijn, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 2016/679 (hierna “GDPR”).

1.2 Deze verklaring is bedoeld voor natuurlijke personen die in contact komen met Primes Services, inclusief degenen die :

 • deze website gebruiken ;
 • informatie aanvragen over de diensten van Primes Services;
 • klanten zijn van Primes Services;

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Primes Services verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens wanneer u deze website gebruikt:

 • Categorie 1, zonder registratie: IP-adres ;
 • Categorie 2, wanneer u zich registreert op de diensten van Primes, door een contactformulier in te vullen: contactgegevens, adres, e-mailadres, telefoonnummer, versleutelde verbindingsgegevens, IP-adres en projectbeschrijving;
 • Categorie 3, bij inschrijving voor een nieuwsbrief: e-mailadres ;
 • Categorie 4, via cookies: verbindingsidentificatoren en sessiegegevens (zie hieronder).

2.3. Primes Services verwerkt ook verschillende categorieën persoonsgegevens bij het beheer van premiedossiers:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit, pasfoto, identiteitskaart;
 • Bankgegevens: rekeningnummer, of zelfs bepaalde rekeningafschriften, bericht van rol- en huishoudsamenstelling, of elk document dat de financiële situatie bewijst.

Artikel 3 – Doel van de verwerking

3.1 Algemene doelstellingen

Primes Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de invoering, het beheer en de afwikkeling van uw premiedossier in overeenstemming met het mandaat dat u aan Primes Services hebt gegeven.

3.2. Doorgifte van gegevens aan derden

In het kader van het beheer van uw premiedossier kan Primes Services uw persoonsgegevens delen met de autoriteiten die belast zijn met de toekenning van premies. Deze autoriteiten kunnen ook rechtstreeks contact met u opnemen in verband met uw dossier.

3.3 Wettelijke verplichtingen

In zeldzame gevallen kan Primes Services worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving. In dergelijke gevallen zal Primes Services zich redelijkerwijs inspannen om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving.

Artikel 4 – Duur van de behandeling

Primes Services verwerkt uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid. Primes Services verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, tenzij u een redelijk en gemotiveerd verzoek indient om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Artikel 5 – Uw rechten

Tenzij een geldende wettelijke bepaling dit niet toestaat, met inbegrip van de GDPR, hebt u de volgende rechten:

 • Het recht op toegang, met redelijke tussenpozen, tot uw verwerkte gegevens;
 • Het recht op informatie, met redelijke tussenpozen, inclusief het recht om te weten of Primes Services uw gegevens verwerkt;
 • Het recht om met redelijke tussenpozen een kopie te ontvangen van uw gegevens die het onderwerp zijn van de verwerking, tenzij dit inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen;
 • Het recht op een kopie van uw verwerkte gegevens;
 • Het recht om uw verwerkte gegevens te rectificeren;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • Het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • Het recht om uw verwerkte gegevens te wissen ;
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw verwerkte gegevens ;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

www.autoriteprotectiondonnees.be/
Rue de la Presse, 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Primes Services op het volgende e-mailadres: info@primes-services.be of per post op het volgende adres: Beckersstraat 19, 1040 Brussel.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Primes Services heeft passende technische en organisatorische veiligheidsregels ingesteld om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de ongeoorloofde verstrekking aan derden van uw persoonsgegevens, alsmede enige andere ongeoorloofde verwerking van dergelijke gegevens te voorkomen.

6.2. Primes Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van onrechtmatig of illegaal gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden.

6.3. Primes Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet naleven van de veiligheidsinstructies, met name ter voorkoming van ongeoorloofd gebruik van uw identificatiemiddel en uw code en eventueel gebruik door een derde van onze computer, IP-adres of uw identificatiegegevens.

Artikel 7 – Toegang van derden

Primes Services geeft toegang tot uw persoonlijke gegevens aan haar werknemers en onderaannemers, die een strikt vertrouwelijkheidsbeleid volgen, om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand dat door de server van Primes Services wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt geïnstalleerd. De informatie die door onze cookies wordt verzameld, kan alleen door Primes Services worden gelezen en alleen voor de duur van uw bezoek aan onze website.

8.2. Waarom we cookies gebruiken

Primes Services gebruikt cookies en andere soortgelijke technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Deze maken het mogelijk om uw gebruikservaring te verbeteren wanneer u ons bezoekt en om onze website te optimaliseren.

Als gevolg van recente wetswijzigingen zijn alle websites die zich richten op bepaalde delen van de Europese Unie nu verplicht om uw toestemming te vragen voordat ze cookies of andere soortgelijke technologieën mogen gebruiken of installeren op uw computer of mobiele apparaten. Dit beleid over het gebruik van cookies biedt u duidelijke en uitgebreide informatie over de cookies die we gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies

We gebruiken verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun doel, herkomst of duur: functionele cookies die technisch essentieel zijn en mogelijk andere niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat websites kunnen functioneren. Bijvoorbeeld de cookie waarmee bezoekers de producten kunnen invoeren die ze aan hun winkelmandje willen toevoegen. Een ander voorbeeld: wanneer u bij het starten van een sessie op “Verbonden blijven” klikt, worden cookies geïnstalleerd. Andere niet-functionele cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om de prestaties van de website bij te houden. In sommige gevallen worden cookies van derden gebruikt, zoals Facebook of Google.

8.4. Uw toestemming

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies en wordt u via een link doorverwezen naar dit beleid over het gebruik van cookies. U kunt voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd of de cookies verwijderen die al zijn geïnstalleerd door de instellingen van uw browser aan te passen. U vindt hulp bij het aanpassen van deze instellingen op de website van de browser die u gebruikt. Houd er echter rekening mee dat als u geen cookies toestaat wanneer u webpagina’s bezoekt, u sommige of alle functies van de betreffende website mogelijk niet meer correct kunt gebruiken.